2014-08-29

Zarządzenie Burmistrza Nowogrodźca w sprawie wyznaczenia na obszarze

Zarządzenie nr 112/2014

Burmistrza Nowogrodźca

z dnia  28 sierpnia 2014 r.


w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Nowogrodziec liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych  w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Na podstawie art. 114  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) Burmistrz Nowogrodźca zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustalam łączną liczbę w ilości 14 miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych:
 

·         miejscowość Nowogrodziec – dwa słupy ogłoszeniowe: ul. Kolejowa,                                                           ul. Słowackiego,

·         miejscowość Czerna – jeden słup ogłoszeniowy (przy Szkole Podstawowej),

·         miejscowość Gierałtów – jeden słup ogłoszeniowy (przy kościele),

·         miejscowość Godzieszów – jeden słup ogłoszeniowy (przy przystanku PKS),

·         miejscowość Gościszów – jeden słup ogłoszeniowy (przy kościele),

·         miejscowość Kierżno – jeden słup ogłoszeniowy (przy przystanku PKS),

·         miejscowość Milików – jeden słup ogłoszeniowy (przy przystanku PKS),

·         miejscowość Nowa Wieś – jeden słup ogłoszeniowy (przy przystanku PKS),

·         miejscowość Parzyce – jeden słup ogłoszeniowy (przy przystanku PKS),

·         miejscowość Wykroty – jeden słup ogłoszeniowy (przy Wiejskim Domu Kultury, ul. 22 Lipca),

·         miejscowość Zabłocie – jeden słup ogłoszeniowy (przy sklepie spożywczym),

·         miejscowość Zagajnik – jeden słup ogłoszeniowy (przy Wiejskim Domu Kultury),

·   miejscowość Zebrzydowa – jeden słup ogłoszeniowy (przy skrzyżowaniu drogi do Nowej Wsi z drogą w kierunku stacji PKP).

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i zostanie podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się